GemeenteBelang Westland

GemeenteBelang Westland is uitgegroeid tot een politieke partij die verantwoordelijkheid durft te nemen in één van de meest innovatieve gemeenten van Nederland.

Privacyverklaring

GemeenteBelang Westland (GBW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
GemeenteBelang Westland
www.gemeentebelangwestland.nl
bestuur@gemeentebelangwestland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
GBW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
GBW verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Nieuwsbrief
Bij het ontvangen van iedere nieuwsbrief kunt u zich gemakkelijk uitschrijven voor het lidmaatschap op de nieuwsbrief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GBW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Personen te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Het afhandelen van een betaling
 • Om goederen en diensten bij personen af te leveren
 • Het gedrag van personen te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GBW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden slechts bewaard zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
GBW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GBW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GBW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GBW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social Media/Externe platforms
GBW beschikt over een account op externe platforms, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Het is belangrijk om te melden dat GBW geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens. Het advies is daarom om geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Internetsites van derden
GBW kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. GBW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. GBW raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GBW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@gemeentebelangwestand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
GBW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GBW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@gemeentebelangwestland.nl.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen GBW, kunt u contact opnemen via bestuur@gemeentebelangwestland.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. GBW adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 juni 2018.