GemeenteBelang Westland

GemeenteBelang Westland is uitgegroeid tot een politieke partij die verantwoordelijkheid durft te nemen in één van de meest innovatieve gemeenten van Nederland.

Visie

GEMEENTEBELANG WESTLAND STAAT VOOR...

1 Duidelijke koers en daadkrachtig bestuur
GemeenteBelang Westland staat voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig bestuur dat ook in de uitvoering weet door te pakken. Daarbij hoort het besef dat de gemeente niet in staat is alle individuele en maatschappelijke problemen (zelfstandig) op te lossen. We doen daarvoor een beroep op ieders verantwoordelijkheid; of het nu inwoners, verenigingen, instellingen of ondernemers zijn. GemeenteBelang Westland vindt dat de gemeente dan ook zelf moet durven loslaten, het initiatief aan anderen moet durven geven en terughoudend moet zijn in het stellen van regels om alsnog invloed uit
te oefenen. GemeenteBelang Westland vindt dat de gemeente een helpende hand moet bieden aan Westlanders die het op eigen kracht niet redden.

2 Plezierig wonen in florerende dorpen
In Westland wonen we in heel verschillende wijken en dorpen waar de sociale cohesie onder bewoners belangrijk is: ons kent ons. Elk van de dorpen in Westland heeft eigen gewoonten en eigen behoeften. Daar moeten we goed naar luisteren. Rode draad in het beleid van GemeenteBelang Westland is het behouden en stimuleren van de leefbaarheid in Westland, waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor de kleinere dorpen. We zetten ons in voor plezierig wonen in florerende dorpen, waar we de buren kennen, waar tenminste een basisschool is en waar een ontmoetingsplaats en sportgelegenheid dichtbij zijn. We zetten ons in voor veilig wonen, zonder vandalisme en inbraken. Een veilige verkeerssituatie en een goede toegankelijkheid, ook voor mindervaliden.

3 Versterken van de Westlandse economie
GemeenteBelang Westland houdt niet star vast aan de ooit getrokken grenzen van het ‘duurzaam glastuinbouwgebied’. Belangrijk is eerst en vooral dat in Westland een goede balans bestaat tussen wonen, recreëren en werken. GemeenteBelang Westland wil daarom ruimte blijven bieden aan een gezonde groei en ontwikkeling van álle Westlandse dorpen. Het productieareaal in Westland neemt dan misschien af, maar Westland blijft niettemin excelleren als toonaangevend cluster van productie, handel, toelevering en logistieke dienstverlening van groenten, fruit en bloemen. Voor GemeenteBelang Westland liggen de prioriteiten en ambities niet bij het handhaven van het productieareaal in Westland, maar vooral op het versterken van de voorsprong in kennis en het internationaal vermarkten hiervan.
4Ruimte om te ondernemen Economische ontwikkeling heeft voor GemeenteBelang Westland een hoge prioriteit. GemeenteBelang Westland wil een ondernemende, vitale gemeente Westland, één die mensen ruimte en kansen biedt om te ondernemen binnen een gezond werk- en leefklimaat. De gemeente zal nauw samenwerken met ondernemers- en winkeliersverenigingen en belangenorganisaties. De gemeente dient zich ook in
te zetten voor een positief ondernemersklimaat. Bestaande bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen, moderniseren of verplaatsen. Zij zorgen immers voor een stabiel ondernemersklimaat en voor behoud van werkgelegenheid. Daarnaast geven deze bedrijven dikwijls een belangrijke impuls aan het verenigingsleven.

5 Méér woningen voor werkende mensen met een middeninkomen GemeenteBelang Westland wil dat er in Westland woningen gebouwd worden naar behoefte. Door wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen steeds minder mensen aanspraak maken op een vrijkomende sociale huurwoning. De bestaande voorraad sociale huurwoningen in Westland is voldoende om aan de lokale vraag te voldoen;
de ontwikkeling ervan moet gebaseerd zijn op de autonome groei. GemeenteBelang Westland vindt daarom dat de huidige taakstellingen voor de bouw van sociale huurwoningen kunnen worden losgelaten. In Westland neemt daarentegen het belang van een toename van middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor werkende mensen met lagere en middeninkomens toe. GemeenteBelang Westland wil dan ook daar meer het accent

6 Zorg dicht bij huis
GemeenteBelang Westland stelt zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor senioren en zorgbehoevenden in Westland voorop. Cruciaal hiervoor zijn een adequaat woningaanbod, voldoende aanbod van diensten en zorg thuis, een veilige omgeving en bereikbare voorzieningen. GemeenteBelang Westland pleit ervoor dat voorzieningen voor de eerstelijnsgezondheidszorg in alle Westlandse dorpen in voldoende mate aanwezig zijn. GemeenteBelang Westland ondersteunt (particuliere) initiatieven waar aandacht is voor zorg, maatschappelijke ondersteuning en recreatie/ontmoeting. Gestimuleerd wordt dat nieuwe woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis te overbruggen. Prioriteit wordt gegeven aan kleinschalige initiatieven en projecten in de vertrouwde omgeving en nabij bestaande voorzieningen.
 
7 Actief betrekken van jeugd en jongeren
GemeenteBelang Westland wil jeugd en jongeren actief benaderen en betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van jeugdzorg, onderwijs, jongerenbeleid, huisvesting, sport, cultuur, verenigingen en uitgaansleven. GemeenteBelang Westland ziet jongeren als belangrijke partner voor de ontwikkeling van een toekomstige samenleving en wil de kracht en kennis van jongeren benutten bij beleidsvorming, in vrijwilligerswerk en via maatschappelijke stages. GemeenteBelang Westland is voor het instellen van een jongerenraad die de gemeenteraad adviseert.

8 Ruimte voor fietsen en fietsers
Steeds meer mensen maken gebruik van de fiets, ook voor langere afstanden. Ouderen fietsen tot op hogere leeftijd en mensen kiezen vaker voor de fiets als het

gaat om woonwerkverkeer. Een goede zaak. GemeenteBelang Westland vindt dat er in Westland goede en veilige fietsverbindingen moeten zijn en voldoende voorzieningen voor het stallen van de fiets (Biesieklette). GemeenteBelang Westland is voorstander van een ‘groenroute Westland’ waarbij de parken en natuurgebieden in Westland door aantrekkelijke en bovenal veilige fietsroutes met elkaar worden verbonden. Want uiteraard spelen de fietsvoorzieningen ook voor Westland als toeristische trekker een grote rol.
GemeenteBelang Westland wil het fietstoerisme stimuleren door meer mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de vergezichten. Dit kan door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met horecaondernemers) en toiletten en door het uitbreiden van de Toeristische Opstappunten (TOP-plaatsen).

9 Een veilig Westland
GemeenteBelang Westland pleit ervoor om de toezichthoudende rol van de politie te verhogen. De maatschappelijke behoefte aan meer blauw op straat wordt gesteund door GemeenteBelang Westland. De wijkagent zal veel meer herkenbaar en aanwezig in onze wijken en dorpen moeten zijn. Gezien de grootte van onze gemeente Westland is uitbreiding van het aantal wijkagenten en BOA’s naar onze mening nodig. Enerzijds is veiligheid nog steeds een kerntaak van de overheid, anderzijds zijn inwoners, ondernemingen en organisaties hiervoor ook medeverantwoordelijk. ‘Vrijwillige politie’ leent zich volgens GemeenteBelang Westland heel goed om die gedeelde verantwoordelijk-heid van inwoners waar te maken en kan daarmee van grote betekenis voor de samenleving zijn. GemeenteBelang Westland wil als ondersteuning van het politiewerk vrijwillige politiefunctionarissen inzetten voor toezicht en handhaving op een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals het dumpen van afval, overlast en verkeer. Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze volle steun.ontmoeting. Gestimuleerd wordt dat nieuwe woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis te overbruggen. Prioriteit wordt gegeven aan kleinschalige initiatieven en projecten in de vertrouwde omgeving en nabij bestaande voorzieningen.

10 De Westlander centraal in gemeentelijke dienstverlening

GemeenteBelang Westland wil dat de gemeentelijke organisatie gericht is op versterking van het contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Digitalisering
is niet dé magische formule om gemeente en inwoners dichter bij elkaar te brengen. De gemeente zal naast digitalisering moeten inzetten op maatwerk. GemeenteBelang Westland wil dat de gemeente voor iedereen bereikbaar is en dat de Westlander een keuze heeft op welke wijze hij met de gemeente in contact gaat. GemeenteBelang Westland vindt dat gemeentelijke dienstverlening zich met name moet richten op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (ja mits, in plaats van nee tenzij...). Met terugdringen van regels en procedures zijn kostenbesparingen voor de overheid te bereiken en nemen bij inwoners en bedrijven irritaties af.

11 Waardering voor de vrijwilligers
Westland heeft een zeer rijk verenigingsleven. Zowel op sportief, cultureel en sociaal vlak. Zij zijn de belangrijkste dragers van de leefbaarheid in de gemeente, de dorpen en de wijken. Onze inwoners beleven hier veel plezier aan. GemeenteBelang Westland koestert daarom het rijke verenigingsleven, net zoals zij evenementen als dorps- en Koningsdagfeesten, carnaval en de Sinterklaasintocht koestert. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. GemeenteBelang Westland is zich bewust van de moeilijkheid vrijwilligers te werven en te behouden en stelt zich ten doel deze groepen optimaal te faciliteren. Niemand aan de kant! GemeenteBelang Westland waardeert ieders inzet voor de gemeenschap, van betaalde baan tot maatschappelijk zinvol vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.
 
12 Financieel ‘scherp aan de wind zeilen’
Een goede financiële positie en een solide begroting vindt GemeenteBelang Westland voor de gemeente en haar toekomst belangrijk. GemeenteBelang Westland staat daarom voor een strikte begrotingsdiscipline. Investeren waar nodig, behoudend waar het moet. Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk om in financieel opzicht scherp aan de wind te zeilen. Het maken en overeind houden van allerlei potjes (bestemmingsreserves e.d.) is dan niet meer aan de orde. GemeenteBelang Westland vindt dat geld besteed moet worden om (nieuw gewenst) beleid mogelijk te maken. En in tijden dat het financieel wat minder gaat, mag de gemeente de rekening niet alleen bij de inwoner neerleggen. 

 

Bovenstaande twaalf speerpunten vormen het fundament voor het verkiezingsprogramma van GemeenteBelang Westland. In de uitwerking van onze programmapunten komen deze basisprincipes steeds naar voren. Alle plannen, suggesties en ideeën leggen wij langs de meetlat met deze speerpunten en omarmen wij alleen wanneer zij recht doen aan dit gedachtengoed

Visie

filter
Ter Heijde

Ter Heijde

Resultaten uit de prachtige kern Ter Heijde
Monster

Monster

GemeenteBelang Westland wil graag een beleid om specifieke onderdelen voor Monster te realiseren, zoals een levendig centrum, ...
Poeldijk

Poeldijk

GemeenteBelang Westland wil zich graag richten op kernactiviteiten Poeldijk. Te denken valt o.a. Nieuwbouwplannen en een ...
Kwintsheul

Kwintsheul

GemeenteBelang Westland wil graag een aantal specifieke onderdelen onder de aandacht brengen, zoals dorpsvernieuwing, goede ...
Wateringen

Wateringen

GemeenteBelang Westland wil graag meewerken en opkomen voor veel belangen, onder andere vernieuwen omgeving Dorpskade, betere ...